1.1. Informace týkající se Spotřebitele/Uživatele představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). A dle zákona o zpracování osobních údajů zákon č. 110/2019 Sb. ze dne 24.4.2019

1.2 Osobními údaji Spotřebitele/Uživatele je v tomto případě míněno: Jméno a příjmení, Adresa fakturační a dodací, Telefonní a emailové spojení a IP adresa.

1.3 Osobní údaje Spotřebitele/Uživatele jsou Provozovatelem (v tomto případě Správcem) zpracovávány pouze pro účel možnosti dokončení objednávky  Spotřebitele/Uživatele a budou zpracovávány a uchovávány v databázi Provozovatele.

1.4  Spotřebitel/Uživatel má právo kdykoliv písemně požádat Provozovatele/Správce o výmaz jeho osobních údajů z databáze. Není tím ovšem dotčena povinnost Provozovatele/Správce uchovávat data fakturační dle zákonné lhůty.

1.5 Osobní údaje Spotřebitele/Uživatele budou předávány třetí straně jen v rozsahu nutném pro finální zpracování objednávky, tj. jmenovitě .správci e-shopových stránek a přepravním společnostem, zajišťujícím finalizaci objednávky. S takovýmito třetími stranami má Provozovatel/Správce uzavřenu samostatnou smlouvu o zpracování poskytnutých osobních údajů.

1.6 Pokud se Spotřebitel/Uživatel domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Provozovatele/Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude takováto žádost shledána oprávněnou, Provozovatel/Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tímto není dotčena možnost Spotřebitele/Uživatele podat stížnost ohledně rozporuplného zpracován jeho osobních dat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.